પ્રમાણન

બેગ્સ

7C} TT_Q33N8] N] 83ITKS6 ~ ઇ

સેડેક્સ

આઇ) AKC5`7LH6J`SDI4 {ટીયુ)] એલ

જીઆરએસ

4A @ Lru @ 4L7V7UHS] V7T ~ 6RT

BSCI

@_ ($ 2Z [એમએચ {એક્સ) એનપી} આરઆર [એચ%] વીસી

એફએસસી

સુંવાળપનો રમકડું

VBJP_ {3URZA4V (66`P ({] 8D

ICTI

503YLOP $ `M8JQ @ Q6EWE) ITW

ICTI

} GWNVQS (8 $ આર)] ZK) @IP] XKH

ISO

] 5WN06DUIMVWWDFV {GK_WGV

ડિઝની